Saturday, July 28, 2012

मित्र म्हणजे नक्की असतं तरी काय?

एक मन आपल्याला समजुन घेणारं
एक मन भावना उमजून घेणारं
एक मन आपल्या यशासाठी झुरणार
एक मन अपयशासाठी सांत्वन करणार
एक मन आनंदात साथ देणारं
एक मन संकटात हात देणार...

Thursday, July 5, 2012

भूक लागली कि मासा पण पाण्या बाहेर येतो